Algemene voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen VZW

Artikel 1 Toepassingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie en aanbod

* De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven tenzij :

a) wijzigingen in deze gegevens duuidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

* de reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen

* Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 Info vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisbemiddelaar is verplicht :

* voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mee te delen :

a) de algemene info betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn opdat de reizigers die nodige

dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instantie te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

b) info over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering

Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken :

a) dienstregelingen op tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats, naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke

vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisator:

b) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de info waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contracten.

Artikel 4 Info vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5 Totstandkoming van het kontrakt

* Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator er toe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

* Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisorganistaor de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

* Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reizger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 Prijs van de reis

* De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

* De in het contract overeengekomen prijs kan tem. 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

- de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

- de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

- de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen

Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de

bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis die aan herziening onderhevig is. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 27/01/2004 geldig waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het voer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand 01/2003.

Artikel 7 Betaling van de reissom

* Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij de ondertekening van de bestelbon (30%) van de totale reissom als voorschot, tenzij anders vermeld door de touroperator.

* Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd na

schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

- Boekt de reiziger minder dan één maand voor vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

- De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

- De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijzigingen door de reisorganisator voor de afreis

* Indien voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

* De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

* Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

* Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepasing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

* Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen :

- ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen ; zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van een mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

- ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contractt betaalde bedragen.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval aanspraak maken op een schadeloosstelling van het niet-uitvoeren van het contract, tenzij :

- de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

- de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vemeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

* Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator de nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

* Zijn er een verschil tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

* Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter

beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

* De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag behagen, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator en deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

* De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

* Indien een interregionaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat

verdrag uitgesloten of beperkt. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot 2x de reissom.

Voor het overige zijn de artikels 18 & 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Art 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele

verplichtingen niet is nagekomen. Die fout wordt volgens het normale gedragen van een reiziger beoordeeld.

Art 17 Klachtenregeling

Voor de afreis : klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 1 maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art 18 Geschillencommissie Reizen

Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend

behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek (art 1676 tem. 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen

zonder mogelijkheid tot beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het geschillenreglement.

Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het geschillenreglement.

Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is E. Jacqmainlaan 54, 1000 Brussel.

Bijzondere voorwaarden skireizen ‘snow4u’

Bij annulering van een reis, kan enkel een terugbetaling verkregen worden indien een annuleringsverzekering werd afgesloten.

Bij busreizen is het ontbijt op de heen- en terugreis steeds ten laste van de klant.

Tijdelijke verzekeringen moeten steeds afgesloten worden bij de boeking van de reis.

Jaarverzekeringen hebben steeds een wachttijd van 30 dagen.

Alle snow4u-reizen worden verkocht door Daels Henk, Voorhoek 67, 8940 Geluwe. BTW BE0524.495.727